Územný plán zóny – po vyše 10 rokoch finišujeme

Táto webová stránka a naše občianske združenie začali písať svoju históriu v roku 2013 keď skupina aktívnych obyvateľov Ostredkov začala informovať susedov a verejnosť o zámeroch, ktoré boli na našom sídlisku plánované. Väčšina z vás tu históriu dobre pozná. Prvým zámerom, ktorý sa nám spoločne podarilo odvrátiť bola tzv. „revitalizácia Ostredkov“, ktorá spočívala v tom, že developer chcel „zrevitalizovať“ sídlisko 12 novými stavbami od Kozmosu až po park. Na konci toho roku (10. decembra 2013)  sa nám ako aktivistom podarilo navrhnúť uznesenie na začatie obstarávania Územného plánu zóny Ostredky, ktoré malo zaregulovať funkčné využitie pozemkov na sídlisku a zamedziť neregulovanej výstavbe. To dnes, po vyše 10 rokoch ide do finále.

Druhým veľkým zámerom, ktorý sme odvrátili bola výstavba nájomných bytov v parčíku na Astronomickej. Oba tieto zámery sa vďaka tisícom podpisov pod petície a množstvu vystúpení občanov a protestov na zastupiteľstvách podarilo zastaviť. Magistrát napriek tomu stále tento zámer eviduje a trvá na tom, aby bol zapracovaný do územného plánu zóny. S tým samozrejme nesúhlasíme a aj o tom bude verejné prerokovanie (16. apríla 2024 o 16:00 v jedálni na ZŠ Ostredková).

Evidujeme posledné dni zvýšený záujem o dokumentáciu, ktorá bude prerokovávaná a preto je dobré si pripomenúť čo vlastne územný plán zóny je:

Hlavným cieľom riešenia územnoplánovacej dokumentácie na zonálnej úrovni je na podklade analýzy súčasného stavu, majetkovo-právnych vzťahov v území, územno-technických väzieb, stanovených funkčných systémov v územnom pláne mesta, vyhodnotenia limitov využitia územia a zosúladenia investičných zámerov vytvoriť kvalitné polyfunkčné obytné prostredie s dominantnou funkciou bývania a občianskej vybavenosti. Územným plánom zóny sa stanovuje návrh zásad a regulatívov priestorového usporiadania
a funkčného využívania pozemkov, stavieb a verejného a dopravného a technického vybavenia územia, umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestoroch a zastavovacie podmienky jednotlivých stavebných pozemkov, nevyhnutnej vybavenosti stavieb a napojenie na verejné dopravné a technické́ vybavenie územia a začlenenie stavieb do okolitej zástavby. ÚPN Z Ostredky po schválení v Miestnom zastupiteľstve bude záväzným dokumentom a základným nástrojom pre usmerňovanie investičnej činnosti v riešenom území. Viac na https://www.ruzinov.sk/data/MediaLibrary/3/30910/231222_upnz-ostredky_koncept_smerna-cast_exp.pdf

Zjednodušene a ľudsky povedané: územný plán zóny je výhľadový urbanistický dokument, ktorý nezáväzne navrhuje čo by sa potenciálne mohlo stavať. Zároveň jasne reguluje čo sa stavať nemôže. A to je presne jeho princíp – ochrániť naše zelené plochy pred výstavbou a zaregulovať maximálne možné stavby na celom sídlisku. Presne tak ako to riešime od roku 2013 a ako sme vždy na tejto stránke (a neskôr na facebookovej stránke informovali). Iba krátky výber zo všetkých článkov na dané témy:

Prvé pozitívne správy z rokovania miestneho zastupiteľstva v Ružinove, pokračovať treba na mestskom zastupiteľstve

Územný plán zóny Ostredky

Zmena hraníc riešeného územia – rozšírenie úz. plánu zóny

Snaha o územný plán zóny na Ostredkoch pokračuje

Verejné prerokovanie ÚPN-Z Ostredky

Zasielanie pripomienok ku Územnému plánu zóny

Vzhľadom na túto dlhoročnú a transparentnú komunikáciu s obyvateľmi sme prekvapení z toho čo sa deje posledné dni a ako nám zvonia telefóny alebo ako chodíte za nami a pýtate sa na nezmyselný pamflet, ktorý anonýmne koluje po sídlisku ohľadom garáži.

Proti takémuto niečomu sa musíme jasne ohradiť a úprimne povedať, že nás šokuje, že po tých rokoch a po tom všetkom čo sme spoločne na Ostredkoch prežili a vybojovali pre ľudí je niekto schopný napísať, že chceme nahradiť garáže bytovým domom a pripraviť obyvateľov o majetok. A ešte viac nás šokuje, že aj ľudia, ktorí nás poznajú osobne sa na to pýtajú a majú tendenciu tomu veriť… Samozrejme nič také v pláne nie je a ani to nie je legislatívne možné. Územný plán zóny hovorí o tom, že výhľadovo niekedy možno na mieste súčasných garáži môže byť garážový dom, čiže rozšírenie kapacít na parkovanie. Samozrejme za podmienky, že budú súčasní vlastníci súhlasíť a svoje garáže predajú (napríklad aj s garanciou, že dostanú nové v garážovom dome). Reálne si však aj my sami myslíme, že sa to nikdy nestane navždy ostane iba v územnom pláne ako mnoho iných vecí, ktoré sa projektovali pri výstavbe sídlisk a nikdy sa nepostavili. A v neposlednom rade, presne o tom je verejné prerokovanie, aby obyvatelia povedali svoje pripomienky a tie boli do dokumentu zapracované. Presne preto je aj dokument v dvoch variantných návrhoch, z ktorých sa po pripomienkach urobí jeden záväzný.

Preto, milí susedia, ak máte otázky, pripomienky, návrhy, tak zajtra (16.4.) je ten správny čas prísť osobne na prerokovanie (ak nemôžete, tak sa dá vyjadríť aj písomne – budeme o tom ešte informovať) a pýtať sa na všetko čo vás zaujíma. K dispozícii bude samozrejme aj starosta a urbanisti z miestneho úradu a od spracovateľa územného plánu zóny.

Tešíme sa na stretnutie a plodnú debatu a ako vždy za posledné roky sme tu pre vás.

Vaši poslanci

Maroš Mačuha, Martin Patoprstý, Vladimír Sirotka

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.