Petícia proti nájomným bytom

Obyvatelia z okolia Astronomickej a Čmelíkovej už spustili petíciu. Momentálne je vyzbieraných viac ako 500 podpisov. Text petície si môžete stiahnuť tu:
Petícia proti zámeru výstavby náhradných nájomných bytov

Cieľ je vyzbierať aspoň 3000 podpisov aby sa nasledovnými námietkami zaoberalo mestské zastupiteľstvo.

 1. Navrhovaný zámer výstavby architektonicky a esteticky naruší prostredie,

 2. Navrhovaná 9-podlažná zástavba zatieni 4-podlažnú susednú bytovú zástavbu a výrazne zhorší kvalitu bývania z dôvodu blízkosti, nedostatku svetla a priameho pohľadu do bytov. Rovnako byty na Ružinovskej 1 stratia priame osvetlenie,

 3. Obslužná doprava novej zástavby zo severu navrhovaného objektu vnesie prašnosť priamo do bytov susednej bytovky. Táto už je obsluhovaná zo severu, takže po novom bude z oboch strán obkolesená asfaltovými plochami a teda bude sálaním zo spevnených plôch prehrievaná a sužovaná prachom a hlukom,

 4. Výstavbe a hlavne plánovanej podzemnej garáži by museli ustúpiť existujúce zdravé stromy, čo by negatívne ovplyvnilo mikroklímu a tiež zvýšilo hluk z električkovej trate v obytnej zóne. Súčasná zeleň ochladzuje prostredie a zamedzuje prenosu hluku a prachu od cesty a električkovej trate,

 5. Zahusťovanie výstavby v okrajových častiach mestskej časti Ružinov je proti konceptu obytných zón a poškodzuje dobré meno Ružinova a Ostredkov ako príjemného miesta na život s dostatkom zelene.

Preto žiadame nasledovné:

 1. Zastavenie alebo zrušenie vyhláseného verejného obstarávania výstavby náhradných nájomných bytov Astronomická, ktoré bolo uverejnené 6. 4. 2016,

 1. Zmenu funkcie viacpodlažnej zástavby obytného územia na Astronomickej ulici, parc. č.1222/3, pred bytovým domom Družicová 2-10 na kód 1110 parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy a vytvoriť tak stabilizované územie,

 2. Vyhlásenie stavebnej uzávery na tomto území, a to až do obdobia právoplatnosti prijatia navrhovanej zmeny územného plánu z viacpodlažnej zástavby obytného územia na stabilizované územie.

Jeden komentár k “Petícia proti nájomným bytom”

 1. NESÚHLASÍM s akoukoľvek výstavbou na celej ploche Ostredkov, či sa jedná o pozemky mesta, alebo iných fyzických a právnických osôb.
  Žiadam kompetentných od p. starostu počnúc o okamžitú stavebnú uzáveru /SU/ na Ostredkoch a to bez výnimiek aj v budúcnosti. SU mala byť už dávno a dnes by sme nemuseli riešiť takúto výstavbu a všetky podobné, ktoré hrozia na Ostredkoch. Výstavba na Sputnikovej ul. je už veľmi aktuálna. Kto to od začiatku vymyslel, povolil? Spravil to zadarmo? S vidinou zbohatnutia? Boli vydané protiprávne rozhodnutia? A keď sa začne stavať, pristavia sa ďalšie podlažia, ktoré sa dodatočne budú legalizovať? Lebo nikto nepreskúmal projekt? Domnievam sa, že ani jeden, čo sa pod celý proces podpísal, vymyslel ho a bude z neho finančne prosperovať v lokalite nebýva.

  Budovať a pritom bohatnúť nie je zločin. Zločin je, keď sa to deje na úkor zdravia a zhoršenia životných podmienok dotknutých občanov.

  Takže ešte raz: OKAMŽITÁ STAVEBNÁ UZÁVERA NA OSTREDKOCH. Je to dostatočná motivácia pre zástupcov volených ľudom? MJ

Komentáre sú zakázané.