Uznesenie Miestneho zastupiteľstva

Posielame informácie o uznesení miestneho zastupiteľstva zo dňa 10.12.2013. Nás sa týka uznesenie č. 389.

A) Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  s c h v a ľ u j e prípravu  územného  plánu  zóny  v katastrálnom  území Ružinov, vymedzenom ulicami Drieňová – Max. Hella – Trnavská cesta – Mesačná pod názvom „ÚPN-Z Ostredky“

B) Ž i a d a Dušana Pekára, starostu aby  bol personálne posilnený referát územného  plánovania o zamestnanca  s  odbornou spôsobilosťou pre obstarávanie ÚPP a ÚPD.

C) 1. U k l a d á Zuzane Maturkaničovej, prednostke MÚ 1.  aby bol po súhlase starostu personálne posilnený referát územného plánovania a bol prijatý zamestnanec s odbornou spôsobilosťou pre obstarávanie ÚPP a ÚPD, s pracovnou náplňou  primárne pre urýchlenie spracovávania ÚPN-Z.

T: 01. 02. 2014

     2. zabezpečiť spracovanie zadania pre spracovanie ÚPN-Z Ostredky

T: 01. 05. 2014

Viac si môžete prečítať tu: http://www.ruzinov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=2462&Itemid=108

Tiež si môžete prečítať v Bratislavských novinách článok na tému revitalizácie Ostredkov.

Nezabudnite poslať svoje stanovisko na Minist. životného prostredia !

Radi by sme pripomenuli, že každý kto sa chce stať účastníkom konania na Ministerstve životného prostredia, musí poslať doporučene svoje stanovisko k zámeru spoločnosti Riston  na Ministerstvo životného prostredia SR. Napíšte aj na ostatné úrady – Okresný úrad Bratislava odbor starostlivosti o životné prostredie, Magistrát Hl. mesta a Miestny úrad Ružinov – lebo aj oni dávajú stanovisko k zámeru.

Napíšte im čo si o tom myslíte a čo Vám prekáža na tomto zámere. K Vašim pripomienkam sa potom budú musieť z Ministerstva životného prostredia vyjadriť. Nenechajme si ujsť túto jedinečnú príležitosť skritizovať tento zámer na kompetentnom úrade.

Vzory listov si môžete stiahnuť tu:

Tieto list upravte podľa Vašej ľubovôle. Napíšte Vaše pripomienky a žiadajte riešenia. Najlepšie je si prečítať návrh a čo Vám prekáža, tak to rozporujte. Treba však aj dobré argumenty, preto sa poraďte s oborníkmi známymi. Návrh si môžete stiahnuť tu: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/revitalizacia-sidliska-ruzinov-ostredky-bratislava

Veľký úspech na mestskom zastupiteľstve !

Na najbližšom rokovaní bratislavského mestského zastupiteľstva v januári budú poslanci hlasovať o zmene funkčného využitia územia  parku okolo Clementisovej ulice v územnom pláne Bratislavy. Takýto prísľub odznel na dnešnom rokovaní. Poslanci by mali hlasovať o zmene využitia priestoru v parku z viacpodlažnej bytovej zástavby na funkčnú plochu 1110 – parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy.
Prvá lastovička úspechu je tu, avšak toto je len jedna časť sídliska. Budeme ďalej bojovať, za zmenu ostatných častí Ostredkov. Magistrát má už rok na stole zmenu dvadsiatky území v Ružinove, z toho tri sa týkajú Ostredkov. A samozrejme by sme radi by videli schválený územný plán pre oblasť celého nášho sídliska.

Vďaka patrí pánovi starostovi Pekárovi aj pánovi poslancovi Mullerovi, ktorí nás podporili svojimi vystúpeniami v pléne. Ďakujeme.

Ďakujeme však aj ostatným, ktorí sa podieľali na tomto úspechu zbieraním podpisov, osobnou účasťou a ostatnými aktivitami.

Prídte nás podporiť aj na rokovanie mestského zastupiteľstva

Vo štvrtok 12.12.2013 o 16:00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1.poschodie) sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavého mesta SR Bratislavy. Na zasadnutí bude navrhnutá zmena funkčného využitia územia v územnom pláne Bratislavy pre priestor nášho parku z viacpodlažnej bytovej zástavby na funkčnú plochu 1110 – parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy. Príďte tieto navrhované zmeny podporiť aj pred mestským zastupiteľstvom, ktorého stanovisko je najdôležitejšie.
Ďakujeme za Vašu pretrvávajúcu podporu !