Nájomné byty

Obyvatelia Ostredkov vyjadrujú nesúhlas s plánovanou zástavbou na súčasnej ploche ochrannej zelene medzi obytnou zástavbou na Astronomickej a frekventovanou Ružinovskou ulicou.

Dôvody:
1. Návrhované objekty architektonicky a esteticky narušia prostredie svojou hmotou, ktorá sa na ostredkoch vôbec nevyskytuje. Vśetky okolité stavby sú líniové. Bodové stavby sa do daného prostredia nehodia. Navrhované objekty tiež nerešpektujú stavebnú čiaru okolitej zástavby.
2. Navrhovaná 9-podlažná zástavba zatieni 4-podlažnú susednú bytovú zástavbu a výrazne zhorší kvalitu bývania z dôvodu blízkosti, nedostatku svetla a priameho pohľadu do bytov. Rovnako byty na Ružinovskej 1 stratia priame osvetlenie, a to z dôvodu, te tieto byty sú orientované iba na východ a teda akákoľvek zástavba z východu im znemožňí zdravé preslnenie bytu. (Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 259/2008)
3. Obslužná doprava novej zástavby zo severu navrhovaného objektu vnesie prašnosť priamo do bytov susednej bytovky. Táto už je obsluhovaná zo severu, takže po novom bude z oboch strán obkolesená asfaltovými plochami a teda bude sálaním zo spevnených plôch prehrievaná a sužovaná prachom a hlukom.
4. Výstavbe a hlavne plánovanej podzemnej garáži by museli ustúpiť existujúe zdravé stromy, čo by negatívne ovplyvnilo mikroklímu a tiež zvýšilo hluk z električkovej trate v obytnej zóne. Stromy by mohli byť znova niekde vysadené ale v okolí kvoli rezsiahlym pozemkom Lidlu absentujú voľné zelené plochy. Súčasná zeleň ochladzuje prostredie a zamedzuje prenosu hluku a prachu od cesty a električkovej trate.
5. Park je využívaný psíčkarmi, od ktorých má mesto nemalé prostriedky. V susedstve je výcvikový areál pre psy a v susednej budove R1 je veterinár. Ak prídu aj o tento park, budú musieť venčiť viac v hlavnom parku, kde sa hrajú malé deti, čo zvýši napätie.
6. Zahusťovanie výstavby v okrajových častiach mestskej časti Ružinov je proti konceptu obytných zón a poškodzuje dobré meno Ružinova a Ostredkov ako príjemného miesta na život s dostatkom zelene.
Návrh plánovanej výstavby:
image
Priestor dnes:
image2
Informácie od Generálneho investora Bratislava nájdete tu:

Od pána starostu prišla nasledovná odpoveď k uvedeným námietkám:

Ďakujem za Váš email. Mestská časť zatiaľ nedisponuje zo strany hlavného mesta informáciami o takomto zámere. Na základe podnetov občanov počas miestneho zastupiteľstva, som ale inicioval stretnutie s primátorom Bratislavy.

Následne plánujem zvolať verejné prerokovanie k investičnému zámeru – výstavbe nájomných bytov na Astronomickej ulici o ktorom budeme verejnosť informovať.

S pozdravom

Dušan Pekár

starosta MČ Bratislava-Ružinov