Verejné prerokovanie ÚPN-Z Ostredky

Po dlhom období je tu kľúčová udalosť, ktorá ovplyvňuje budúcnosť nášho sídliska – prerokovanie Územného plánu zóny na našom sídlisku.  Verejné stretnutie sa koná dňa 16. 06. 2016 o 17:00 hod na Základnej škole,  Ostredková 14.

Viac informácií tu:
http://www.ruzinov.sk/sk/aktuality/view/prerokovanie-navrhu-zadania-uzemneho-planu-zony-ostredky

Informácie o nájomných bytoch od GIB

Generálny Investor Bratislavy  (GIB) poskytol nasledovné informácie a dokumenty ohľadom zámeru výstavby náhradných nájomných bytov na Čmelíkovej a Astronomickej ulici.

Generálny investor Bratislava si v decembri 2014 objednal u zhotoviteľa dokumentacie STAPRING a.s., Nitra zhotovenie architektonicko-objemovej štúdie na výstavbu náhradných nájomných bytov na Astronomickej ulici v Bratislava pre stavebníka Hlavné mesto SR Bratislava. Generálny investor Bratislava k dnešnému dňu neplánuje realizovať výstavbu týchto náhradných nájomných bytov. V prípade, že Hlavné mesto SR Bratislava udelí príspevkovej organizácii Generálny investor Bratislava splnomocnenie na zabezpečenie realizácie výstavby predmetných bytov, bude Generálny investor Bratislava postupovať v zmysle udeleného splnomocnenia.

– Architektonicko-objemová štúdia obsahuje informáciu o realizácii výstavby na pracelách v katastrálnom území Ružinov: p.č. 1236/25 a p.č. 1222/3.
– Vo veci bola zatiaľ zhotovená len uvedená architektonicko-objemová štúdia, územné rozhodnutie ani stavebné rozhodnutie neboli vydané, nemáme informáciu o začatí prípadných konaní.
– Nemáme k dispozícii stanovisko MČ Ružinov k uvedeným výstavbám.
– Nemáme informáciu o vydaní záverečnej správy EIA k plánovaným výstavbám.
– Nakoľko sa vo veciach nezačalo konať, nemáme k dispozícii vyjadrenia účastníkov konania – vlastníkov susedných pozemkov, ktorí môžu byť výstavbou dotknutí.
– Nemáme informáciu o vydaní súhlasu s výrubom drevín a stromov na uvedených pozemkoch.

V prílohách …. Pokračovať v čítaní „Informácie o nájomných bytoch od GIB“

Nesúhlas s výstavbou nájomných bytov

Obyvatelia Ostredkov vyjadrujú nesúhlas s plánovanou zástavbou na súčasnej ploche ochrannej zelene medzi obytnou zástavbou na Astronomickej a frekventovanou Ružinovskou ulicou.

Dôvody:
1. Návrhované objekty architektonicky a esteticky narušia prostredie svojou hmotou, ktorá sa na ostredkoch vôbec nevyskytuje. Vśetky okolité stavby sú líniové. Bodové stavby sa do daného prostredia nehodia. Navrhované objekty tiež nerešpektujú stavebnú čiaru okolitej zástavby.
2. Navrhovaná 9-podlažná zástavba zatieni 4-podlažnú susednú bytovú zástavbu a výrazne zhorší kvalitu bývania z dôvodu blízkosti, nedostatku svetla a priameho pohľadu do bytov. Rovnako byty na Ružinovskej 1 stratia priame osvetlenie, a to z dôvodu, te tieto byty sú orientované iba na východ a teda akákoľvek zástavba z východu im znemožňí zdravé preslnenie bytu. (Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 259/2008)

Pokračovať v čítaní „Nesúhlas s výstavbou nájomných bytov“