Archívy autora: admin

Príbeh jednej rozkopávky alebo Kováč opäť v akcii?

Pôvodne mal byť tento článok o tom čo sa všetko udialo v roku 2019 ohľadne pozemkov na Ostredkoch, a bolo toho dosť. Článok máme rozpracovaný už dlho a čakali sme na ďalší posun v rokovaniach, aby sme vás mohli informovať. To čo sa však deje od 21. septembra v okolí bývalých verejných WC si zaslúži vlastný článok a veľkú pozornosť úradov, poslancov aj verejnosti. Pamätáte si keď sme upozorňovali na divné pozadie prevodov pozemkov v parku? 

V sobotu 21. septembra sme organizovali brigádu pri príležitosti Svetového dňa čistenia a zapojili sa mnohí obyvatelia aj s deťmi. Počas toho sa začala realizovať rozkopávka práve na ploche pri bývalých verejných WC.  

             

Pokračovať v čítaní

Verejné prerokovanie ÚPN-Z Ostredky

Po dlhom období je tu kľúčová udalosť, ktorá ovplyvňuje budúcnosť nášho sídliska – prerokovanie Územného plánu zóny na našom sídlisku.  Verejné stretnutie sa koná dňa 16. 06. 2016 o 17:00 hod na Základnej škole,  Ostredková 14.

Viac informácií tu:
http://www.ruzinov.sk/sk/aktuality/view/prerokovanie-navrhu-zadania-uzemneho-planu-zony-ostredky

Nesrovnal o nájomných bytoch

V čerstvej tlačovej správe sa sťažuje pán primátor Nesrovnal na nečinnosť bývalého vedenia, čo sa týka vysporiadania reštitučných bytov. Uvádza sa v nej okrem iného, že primátor už rokoval o nutnosti výstavby so starostom Pekárom.

Celú tlačovú správu si môžete prečítať tu: Bratislava je jedno mesto, musíme si to konečne uvedomiť

 

Informácie o nájomných bytoch od GIB

Generálny Investor Bratislavy  (GIB) poskytol nasledovné informácie a dokumenty ohľadom zámeru výstavby náhradných nájomných bytov na Čmelíkovej a Astronomickej ulici.

Generálny investor Bratislava si v decembri 2014 objednal u zhotoviteľa dokumentacie STAPRING a.s., Nitra zhotovenie architektonicko-objemovej štúdie na výstavbu náhradných nájomných bytov na Astronomickej ulici v Bratislava pre stavebníka Hlavné mesto SR Bratislava. Generálny investor Bratislava k dnešnému dňu neplánuje realizovať výstavbu týchto náhradných nájomných bytov. V prípade, že Hlavné mesto SR Bratislava udelí príspevkovej organizácii Generálny investor Bratislava splnomocnenie na zabezpečenie realizácie výstavby predmetných bytov, bude Generálny investor Bratislava postupovať v zmysle udeleného splnomocnenia.

– Architektonicko-objemová štúdia obsahuje informáciu o realizácii výstavby na pracelách v katastrálnom území Ružinov: p.č. 1236/25 a p.č. 1222/3.
– Vo veci bola zatiaľ zhotovená len uvedená architektonicko-objemová štúdia, územné rozhodnutie ani stavebné rozhodnutie neboli vydané, nemáme informáciu o začatí prípadných konaní.
– Nemáme k dispozícii stanovisko MČ Ružinov k uvedeným výstavbám.
– Nemáme informáciu o vydaní záverečnej správy EIA k plánovaným výstavbám.
– Nakoľko sa vo veciach nezačalo konať, nemáme k dispozícii vyjadrenia účastníkov konania – vlastníkov susedných pozemkov, ktorí môžu byť výstavbou dotknutí.
– Nemáme informáciu o vydaní súhlasu s výrubom drevín a stromov na uvedených pozemkoch.

V prílohách …. Pokračovať v čítaní

Nesúhlas s výstavbou nájomných bytov

Obyvatelia Ostredkov vyjadrujú nesúhlas s plánovanou zástavbou na súčasnej ploche ochrannej zelene medzi obytnou zástavbou na Astronomickej a frekventovanou Ružinovskou ulicou.

Dôvody:
1. Návrhované objekty architektonicky a esteticky narušia prostredie svojou hmotou, ktorá sa na ostredkoch vôbec nevyskytuje. Vśetky okolité stavby sú líniové. Bodové stavby sa do daného prostredia nehodia. Navrhované objekty tiež nerešpektujú stavebnú čiaru okolitej zástavby.
2. Navrhovaná 9-podlažná zástavba zatieni 4-podlažnú susednú bytovú zástavbu a výrazne zhorší kvalitu bývania z dôvodu blízkosti, nedostatku svetla a priameho pohľadu do bytov. Rovnako byty na Ružinovskej 1 stratia priame osvetlenie, a to z dôvodu, te tieto byty sú orientované iba na východ a teda akákoľvek zástavba z východu im znemožňí zdravé preslnenie bytu. (Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 259/2008)

Pokračovať v čítaní

MČ Ružinov zatajuje aktivistom informácie.

MČ Ružinov sa pravidelne pýši údajnou transparentnosťou

Aktivisti zo sídliska Ostredky sa dlhodobo snažia zabrániť tomu, aby sa pôvodné sídlisko s množstvom zelene neprimerane nezahustilo nevhodnou výstavbou.

V decembri 2013 obyvatelia Ostredkov cez ružinovských poslancov presadili, aby bol spracovaný Územný plán zóny Ostredky, ktorý by podrobnejšie upravoval podmienky z tzv. veľkého územného plánu.

Keďže sa celý proces neúmerne naťahuje (napríklad aj neefektívnym vynakladaním síl a prostriedkov na spracovanie úplne nepodstatného a v súčasnosti už nepotrebného územného plánu zóny Bajkalská – roh), aktivisti nedávno požiadali MČ Ružinov, aby svojim obyvateľom identifikovala všetky schválené zámery novej výstavby v lokalite Ostredkov od 1.1.2014 až po súčasnosť.

Pokračovať v čítaní

Stretnutie so starostom

Čo je so sľúbenou uzáverou ?
Robí sa už uzemný plán zóny na Ostredkoch ?
Prečo MČ Ružinov neodpovedá na otázky aktivistov ?
Prečo sa ide stavať Sputnik alebo nájomné byty pri Astronomickej ?
Alebo sa už chystá pán starosta na dôchodok ?

Prídte sa opýtať pána starostu Pekára priamo na stretnutí 3. mája na ZŠ Ostredková. od 16:00.

Viac info: http://www.ruzinov.sk/sk/content/view/stretnutia-so-starostom

Územný plán zóny Ostredky

Vážený obyvatelia ostredkov,

konečne sa začal obstarávať územný plán zóny nášho sídliska. Toto je veľmi dôležitý krok k stabilizácii tohoto územia a ako taký zadefinuje čo a kde sa bude môcť stavať, vrátane občianskej vybavenosti, parkovacích plôch, zelene, ihrísk a parkov.

Do 15.12.2014 je možné posielať podnety a návrhy k obstarávaniu UPZ Ostredky.

Viac informácií najdete na stánkach Ružinova: http://www.ruzinov.sk/sk/aktuality/view/uzemny-plan-zony-ostredky

Konečne, tak si nenechajme ujsť túto príležitosť.

Stretnutia so starostom Pekárom

Zvolebnieva sa a tak pán Starosta organizuje stretnutia. Môžete využiť tieto príležitosti o opýtať sa ho na problémy, ktoré Vás trápia. Najbližšie sú nasledovné:

– 5.10.2014 U deda – Strkovec – Pivo so starostom

– 11.10. 2014 – Základná škola Ostredková